Adatkezelési szabályzat

 1. A szabályzat célja

  A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Díszkert Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett www.diszkertkft.hu weboldalon működő webáruház (továbbiakban Webáruház) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket.

  Adatkezelési és adatvédelmi politikánk kialakításánál a következő adatvédelemmel kapcsolatos, hatályos jogszabályokat vettük figyelembe:
  - 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  - 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

  Jelen szabályzat biztosítja, hogy a Webáruház szolgáltatásait igénybevevő minden egyén (továbbiakban Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánszférájának védelmét tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

  A Webáruház informatikai rendszere termékei népszerűségéről adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  Minden olyan esetben, ha a Felhasználó adatait a Webáruház az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  A Webáruház kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  A Webáruház fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. 2. Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja a Webáruházon keresztül igénybevett szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Webáruház a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében tárolja.
  A Webáruház a Felhasználó személyes adatait a fenti céloktól eltérően nem használja, illetve használhatja fel. A személyes adatok harmadik félnek történő kiadása csak a Felhasználó előzetes beleegyezésével történik.


 3. Az adatkezelés jogalapja

  Adatkezelésre a Webáruház Felhasználóinak önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

  Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruházba történő regisztrációjával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
  A Webáruház a részére megadott személyes adatok pontosságát nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért és a valóságnak való megfeleléséért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag a Felhasználó veszi igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Egy Felhasználó által megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


 4. Az adatkezelés időtartama

  Az adatok kezelése a Felhasználó regisztrációjával kezdődik. A Felhasználó e-mailben vagy telefonon jelzett kérésére regisztrációját töröljük.


 5. Adatkezelés, adattovábbítás

  A Felhasználó által megadott  adatokat elsődlegesen a Webáruház üzemeltetésével megbízott belső munkatársak jogosultak megismerni. A személyes adatokat nem teszik közzé.
  Az adatok feldolgozása szállítás céljából kizárólag a Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálata részére történik.
  A Webáruház informatikai hátterét biztosító szolgáltató, a megrendelések teljesítését biztosító fuvarszolgálat valamint a könyveléssel megbízott cég adatkezelési gyakorlatáért a Díszkert Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem felelős.

  A Felhasználó személyes adatainak továbbítása csak törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása esetén történhet.


 6. Az adatkezelésben részt vevő adatok köre

  A Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia a sikeres regisztrációhoz:
  - felhasználónév
  - e-mail cím
  - kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobilszám
  - szállítási adatok: név, irányítószám, város, utca és házszám)
  - számlázási adatok: név, irányítószám, város, utca és házszám

  A Felhasználó által megadott e-mail cím a kapcsolattartást, a megrendelés zökkenőmentes teljesítését szolgálja.
  A megadott e-mail címre a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus reklámot, hirdetést (hírlevél) küldünk. A hírlevélről a Felhasználó bármikor lejelentkezhet.

  A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a Szabályzatban leírt, szolgáltató által, a cookie-k elhelyezésére vonatkozó feltételeket továbbá önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a cookie-kat a szolgáltató elhelyezze számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az webáruház informatikai szolgáltatójától nem kap további értesítést. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaz vírust. A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. Alkalmazásuk az ide vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelel.


 7. Felhasználói jogok és jogérvényesítés

  A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől az adataira vonatkozó tájékoztatást, ami tartalmazza az adatfeldolgozó által kezelt és az érintettre vonatkozó adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, gyakorlatát, továbbá az adatok harmadik félnek történő kiadására vonatkozó információkat. A Webáruház üzemeltetője a kért tájékoztatást írásban a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

  A Felhasználó adatait bármikor módosíthatja a weboldalra való belépés után az Adatok módosítása pontban.
  A Felhasználó kérheti regisztrációjának - ezzel együtt adataink - törlését az általunk megadott elérhetőségeken jelezve. Adataira vonatkozó további kérdéseivel Webáruházunk munkatársaihoz fordulhat a megadott elérhetőségeinken.

  A Felhasználó jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
  Díszkert Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Máriahegy 161/A.
  E-mail: diszkert@diszkertkft.hu

  A Felhasználó a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

  Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Webáruház jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Webáruház ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Díszkert Kft. 6000 Kecskemét, Budai út / Halasi út 29. Telefonszám: +36/30 96-39-271 E-Mail: diszkert@diszkertkft.hu
PRENOR EVERRIS SUNI TORO Hegede Kertészet AGRO CS Biopakk FLORIMO
© Copyright 2012 Díszkert Kft.    Minden jog fenntartva.
Készítette: Global Web Design Stúdió